LEGIONELLA beheer tijdens Corona crisis

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings en jachthavens worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Op die manier kan de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem gaan vormen. Het RIVM adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren.

Het is aan te bevelen over te stappen op een grotere frequentie van spoelen omdat de leidingen nu minder of niet worden gespoeld vanwege het lage tot geen watergebruik. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie.

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is informatie te vinden over de te nemen maatregelen en over legionella-preventie. De ILT wijst er daar bijvoorbeeld ook op dat als de coronacrisis voorbij is en de installaties weer in gebruik worden genomen, de eigenaar van de binneninstallatie ervoor moet zorgen dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie.Legionella voorkomen: waar gaat het fout? - Gawalo.nl

Informatie nav Covid-19 (18-03-2020)

Het kabinet heeft naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus een aantal extra maatregelen genomen. De directie van AWS heeft met directe ingang striktere maatregelen getroffen om klanten, medewerkers  en bedrijfscontinuïteit te beschermen. We houden hierbij de richtlijnen en het advies van het RIVM in Nederland aan.

De voedsel- en waterketen is aangemerkt als vitaal, wat betekent dat wij ons met onze water gerelateerde activiteiten bevinden in de cruciale beroepsgroep. Het is onze plicht om onze operatie zo goed als binnen de huidige situatie mogelijk is overeind te houden zodat al onze klanten hun eigen diensten en producten zo goed mogelijk kunnen blijven leveren.

De onderstaande maatregelen zijn getroffen om een gezonde bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wij zetten onze schouders eronder om de impact op al onze stakeholders te beperken zodat wij de service kunnen bieden die klanten van ons gewend zijn.

AWS Buitendienst op bezoek bij u

Onze buitendienstmedewerkers bemonsteren en meten dagelijks de waterkwaliteit in Nederland. Voor alle AWS medewerkers geldt dat zij enkel bezoeken bij externe partijen uitvoeren wanneer gehouden wordt aan de richtlijnen van het RIVM.

Onze medewerkers werken zelfstandig en meestal zonder persoonlijk contact met anderen op de bemonsteringslokaties. Waar dit toch noodzakelijk is wordt door beide partijen de grootst mogelijke zorg en hygiëne betracht om besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Ook hiervoor verwachten wij van onze klanten creatieve oplossingen zoals bv. het zelf opnemen van meterstanden zodat wij niet in uw gebouw hoeven te komen.

Wij hopen dat wij hiermee de bedrijfscontinuïteit en dienstverlening kunnen blijven realiseren en de afgesproken monsternames en metingen nakomen.

Covid-19 binnen uw organisatie

Wij worden graag op de hoogte gesteld van uitbraak van het corona virus binnen uw organisatie, geef dit svp door aan ons hoofd Binnendienst Sylvia van Litsenburg via svlitsenburg@aws-water.nl

Wij zullen in dat geval met u overleggen hoe verder te handelen betreffende de geplande bezoeken.

Wij zijn met elkaar in een bijzondere situatie gekomen maar hebben er alle vertrouwen in dat we er samen doorheen komen. Samen met u, onze leveranciers en medewerkers doen we er alles aan om de waterkwaliteit en veiligheid te blijven borgen.

Wij danken u voor uw medewerking, 

Directie AWS

 
Wij zijn sponsor van de zorgbus van het PROJECT

DAGBESTEDING BIJ ELKAAR/VIVENT


Per 1 juli 2015 opende op stadsboerderij Eyghentijds de dagbesteding: ‘Bij Elkaar’. ‘Bij Elkaar’ biedt ouderen uit de regio een betaalbare en inspirerende dagbesteding met als voornaamste doel het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid.

Door de veranderingen in de zorg is een groeiende groep ouderen ontstaan die langdurig of kortdurende hulp en ondersteuning nodig hebben terwijl zij nog wel zelfstandig wonen. De dagbesteding van ‘Bij Elkaar’ is bedoeld voor ouderen met een lichte lichamelijke, psychische of sociale problematiek en/of vormen van dementie.

‘Bij Elkaar’ is uniek doordat de activiteiten gerelateerd zijn aan het boerenleven. Ouderen maken gebruik van- en doen mee aan de verschillende activiteiten op de stadsboerderij. De verschillende ruimtes zijn duurzaam ingericht en goede zorg voor de aarde wordt heel belangrijk gevonden.

MVI website