AWS Diensten Waterkwaliteit - All Water Services


Oppervlaktewater onderzoek

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in ons dichtbevolkte land op veel manieren bedreigd. Met alle gevolgen van dien. Zo zijn riooloverstorten een grote bedreiging voor het oppervlaktewater. Maar ook algen die giftige stoffen afscheiden, gewasbeschermingsmiddelen, resten van medicijnen, nieuwe gevaarlijke chemische stoffen en besmetting met bacteriën beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wij voeren voor een aantal waterbeheerders de bemonsteringen in het kader van nationale en internationale regelgeving uit. Ook verzorgen we daarbij het laboratoriumonderzoek en de digitale aanlevering van de resultaten.

 

Zwemwater onderzoek

“Omdat veiligheid altijd voor gaat”

Het zwemwater in rivieren en plassen moet altijd veilig zijn. Iedereen moet immers zonder gevaar van besmetting met bacteriën of blauwalgen van het buitenwater kunnen genieten. Om dit te kunnen garanderen is het nodig dat het zwemwater periodiek professioneel wordt onderzocht. Wij kunnen voor u de bemonstering en analyse van het zwemwater verzorgen.

 

Maritiem wateronderzoek

De scheepvaart krijgt meer en meer te maken met de controle op de kwaliteit van drinkwater, ballastwater en waar van toepassing scrubber water. Het besluit van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) vereist dat schepen voldoen aan de International Ballast Water Management Convention (BWMC), van kracht sinds september 2017, en aan de VGP2013 waarin de eisen staan beschreven omtrent het management van Ballast Water en Scrubber Water.

Daarnaast blijft voor drinkwater hygiëne en veiligheid van belang, zeker ook gezien op schepen veelal de eigen productie van drinkwater plaatsvindt, terwijl de omgevingscondities niet altijd optimaal zijn om de waterkwaliteit te kunnen garanderen. De controlewerkzaamheden omvatten o.a. de hoeveelheid desinfecterende stoffen, de zuurgraad, conductiviteit en de controle op aanwezigheid van (legionella)bacteriën.

 

Legionella onderzoek

“Beter voorkomen dan genezen”

Als eigenaar of beheerder van een collectieve watervoorziening bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat u aan derden beschikbaar stelt. Dit houdt onder andere in dat het water geen legionella mag bevatten. In het Drinkwaterbesluit staat dat de zogenaamde prioritaire instellingen (dit zijn in het algemeen ziekenhuizen en zorginstellingen) moeten beschikken over een legionella beheersplan. Dit betekent onder andere dat minimaal ieder halfjaar een bemonstering en analyse op legionella moet plaatsvinden. IL&T, de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport controleert op de naleving van deze wetgeving.

AWS is al jaren actief op het gebied van legionella preventie bij industriële bedrijven, scheepvaart, gebouwenbeheerders,  zorginstellingen, zwembaden, sauna’s, hotels, campings, jachthavens en overige bedrijven. Onze klanten willen graag zekerheid omtrent de veiligheid van hun water en wij kunnen hen helpen met de beheersmaatregelen die vermeld staan in het legionella beheersplan. Allerlei verplichte controles, bemonsteringen, analyses en rapportage worden door ons verzorgd en eventuele acties naar aanleiding van overschrijdingen in de meetresultaten kunnen door ons in overleg met u begeleid worden.


Bron- en drinkwater onderzoek

In veel productieprocessen in de voedingsmiddelenindustrie wordt drinkwater/bronwater toegepast. Voor beide geldt de eis om de waterkwaliteit te bewaken en te monitoren. Afhankelijk van het proces en toepassing zult u uw water moeten laten onderzoeken op een verscheidenheid aan parameters. 

In het kader van goede hygiënische praktijken, aantoonbare voedselveiligheid, HACCP en FSSC22000 certificatie moet men zich verzekeren dat geen enkele bijkomende verontreinigingen optreden en dat het water op het ogenblik van gebruik nog van drinkwaterkwaliteit is.

AWS kan de monstername en het onderzoek voor u verzorgen.