AWS Diensten Installaties - All Water ServicesInstallatie & Verhuur
Wij verzorgen ook de installatie voor bemonsteringsapparatuur en on-line metingen op basis van verhuur. Het aanschaffen van een installatie brengt naast de behoorlijke investering ook de zorg met zich mee van regelmatig onderhoud en controle op goede werking.
Onze gekwalificeerde medewerkers komen bij u op locatie om, naast de monstername, ook de apparatuur op goede werking te controleren en waar nodige onderdelen te vervangen. Wij bieden, naast een continue verhuur voor onbepaalde tijd, tevens kortdurende installaties aan. Dit geeft u de flexibiliteit wanneer het project afgerond is om de apparatuur weer te laten verwijderen.

Kalibratie debietmeters
Kalibratie van de debietmeter is iets wat elk jaar dient te gebeuren.  Dit is vastgelegd in de heffingsverordening voor de metingen die gebuikt worden ter bepaling van de vervuilingswaarde. Er zijn 2 soorten kalibraties resp. de 'droge' en 'natte' kalibratie.  Om de drie jaar moet het een 'natte' kalibratie zijn. In de tussenliggende jaren mag de kalibratie 'droog' worden uitgevoerd.  Met 'nat' wordt bedoeld dat de meter  in ingebouwde toestand (‘in situ’) wordt gekalibreerd. Bij de 'droge' kalibratie wordt alleen de elektronica van de meter gecontroleerd.  Het is vanzelfsprekend ook toegestaan om elk jaar 'nat' te kalibreren. Zeker in meetsituaties waar de meter vervuild kan raken kan het voordelig zijn om jaarlijks 'nat' te kalibreren.  Om deze reden voert AWS bij voorkeur elk jaar de 'natte' kalibratie uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een moedermeter welke op haar beurt niet langer dan 1 jaar geleden is gekalibreerd door een ijkbevoegde instantie.
Tijdens de 'natte' kalibratie wordt een hoeveelheid water door het systeem geleid in het meetbereik waarin de te kalibreren meter onder normale bedrijfsomstandigheden functioneert. Van de kalibratie worden de gemeten hoeveelheden water van de te kalibreren debietmeter en van de moedermeter door middel van een datalogger geregistreerd en vervolgens met elkaar vergeleken.
Tevens wordt door onze medewerker de overige randapparatuur van de installatie op een goede werking gecontroleerd.

NEN 3140 Elektrische veiligheid
Als werkgever bent u verplicht om elektrische installaties, machines en elektrisch gereedschap regelmatig te laten keuren. De NEN 3140 geldt hiervoor als norm. Wij voeren  NEN 3140 keuringen en NEN 3140 inspecties uit op de Meet & Bemonsteringsinstallaties.
Laat u als werkgever periodieke inspecties doen, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Dankzij goed inspectiebeleid voldoet u niet alleen aan wet- en regelgeving maar worden installaties ook minder storingsgevoelig. Periodieke inspecties en NEN 3140-keuringen dragen ook bij aan een langere levensduur van installaties.
Onze inspecteurs zijn opgeleid om NEN 3140 inspecties uit te voeren. Ze doen dit met metingen, beproevingen en visuele inspecties. Alle bevindingen en aanbevelingen krijgt u gepresenteerd in een inspectierapport.