Afvalwater meten en bemonsteren - All Water Services
Afvalwater
Meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater


De basis voor uw zuiveringsheffing

Voor de vaststelling van de zuiveringsheffing of voor de controle van de lozingsvergunning moet het afvalwater onderzocht worden. All Water Services kan het hele traject voor u verzorgen. Het uitrekenen van de meetfrequentie en het aanvragen van de jaarlijkse meetbeschikking (gratis!), de aankondiging van de meting, de melding van een calamiteit,  het meetrapport voor de waterbeheerder tot aan de aangifte voor de zuiveringsheffing. Kortom, wij zijn graag uw partner in het ontzorgen van uw verplichtingen naar het waterschap of omgevingsdienst.

Meting en bemonstering

De afvalwaterbemonsteringen voeren we conform de Nederlandse norm NEN 6600-1 uit. Hiervoor zijn wij uiteraard erkend door de Raad voor Accreditatie.  Alle varianten van afvalwateronderzoek zijn bij ons mogelijk. Vanaf een eenvoudige steekbemonstering tot aan een gelijktijdig uitgevoerde volume-proportionele bemonstering op meerdere meetplaatsen.  Wij hebben daarvoor een uitgebreid arsenaal aan eigen mobiele meet- en bemonsteringsapparatuur tot onze beschikking. Ook kunt u zelf de bemonstering uitvoeren. Wij regelen dan het laboratoriumonderzoek.  Beperkt of uitgebreid, aan u de keuze.

Hoe wij bemonsteren

Het meest gebruikelijke is een volumeproportionele monstername. In dat geval meten wij continu de geloosde hoeveelheid afvalwater en nemen per vaste volume-eenheid een monster.  De monsters worden op locatie geconserveerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3 en gekoeld naar het laboratorium getransporteerd. De veldgegevens van de monstername, zoals meterstanden en barcodes van monsterverpakkingen worden online in ons systeem ingevoerd. U kunt het real time volgen op de website.  Andere soorten monsternames zijn natuurlijk ook mogelijk. Een  eenvoudige of een uitgebreide bemonstering,  de keuze is aan u.

Analyses

De afvalwatermonsters brengen wij naar het door u geselecteerde laboratorium. Meestal zal dat een RvA-geaccrediteerd laboratorium zijn.  All Water Services werkt als onafhankelijk bureau met bijna alle waterlaboratoria in Nederland.

Rapportage

De rapportage bevat, naast de analyseresultaten en de barcodes van de monsterverpakkingen, ook alle relevante bemonsteringsinformatie. U kunt als klant de rapportages via uw eigen dossier op onze website inzien. Ook documenten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse beschikkingen, nemen wij desgewenst in uw dossier op. Zo heeft u 24/7 toegang tot al uw afvalwatergegevens. Overzichten van de uitgevoerde metingen per jaar kunt in Excelformaat downloaden. Zo heeft u een overzichtelijke voortgangscontrole van de vervuilingswaarde en het te verwachten heffingsbedrag.  Uw meetcijfers kunnen wij, na uw goedkeuring,  in het voorgeschreven (WebisMeet)  formaat doorsturen naar de waterbeheerder.

Advisering

All Water Service is een onafhankelijk bureau. Onze medewerkers zijn professionals op hun vakgebied en kunnen u, indien nodig, adviseren. Voor specialistische adviezen kunnen wij u helpen bij het vinden van het juiste adviesbureau.

Monstername_1

Monstername_2

Monstername_3